Proefweek
Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Training Facility X  te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.Trainingfacilityx.com en op te vragen bij de balie van onze club. 

Training Facility X: Daarmee bedoelen we Training Facility X V.O.F. en diensten en producten 

Club: de fysieke plek waar Training Facility X aanbiedt.

Gastheer/vrouw: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van een de club.. 

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder. Training Facility X kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de pas is, dat je een medegebruiker bent, of om je leeftijd te checken. 

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Training Facility X en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. 

Periode van 4 weken: dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen, als je gekozen hebt voor een betaling per 4 weken. 

Pas: Dit is jouw toegangspas om binnen te kunnen komen bij een van onze clubs. 

ARTIKEL 2: LID WORDEN  

 1. Je kunt lid worden bij Training Facility X op de volgende manieren: 
 2. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.Trainingfacilityx.com); of 
 3. Op de club door het invullen van het inschrijfformulier op de kiosk.  
 4. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in art. 10c. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Training Facility X naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN  

 1. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van de sportschool.
 2. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. 

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING 

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de sportschool
 2. Als je lid wordt bij Traing Facility X kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.  
 3. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 4. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s kunnen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatvinden. 
 5. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.  
 6. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht. 
 7. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 
 8. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats. 

ARTIKEL 6: PAS 

 1. De pas is eigendom van Traing Facility X en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst. 
 2. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de pas en het lidmaatschap. Jij dient er dan ook voor te zorgen dat medegebruikers of vrienden de algemene voorwaarden en huisregels van Traing Facility X respecteren en naleven. 
 3. Indien je je pas kwijt raakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanvragen. Hierdoor wordt een oude pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt €5,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan op de kiosk waarna de nieuwe pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht. 

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN 

 1. Traing Facility X geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht.  
 2. We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in onze club moeten uitvoeren, of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE 

 1. Als je gaat verhuizen, geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente. 
 2. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. 
 3. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk. 

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

 1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 
 2. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen door contact op te nemen met een medewerker van Traing Facility X.

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. 
 2. Traing Facility X en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.  
 3. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de sportschool. Traing Facility X stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. Traing Facility X aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen. 

ARTIKEL 12: KLACHTEN 

 1. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze sportschool zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de medewerker n onze clubs en in tweede instantie tot Traing Facility X klantenservice, zoals beschreven op de website. 

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS 

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Traing Facility X verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 2. In de privacyverklaring van Traing Facility X wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Traing Facility X kun je terugvinden op onze website. 
 3. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij  gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes. 

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS Training Facility X KLANTENSERVICE 

 1. Je kunt de contactgegevens van onze klantenservice vinden op: www.Trainingfacilityx.com
 2. Post- en bezoekadres:Kampstraat 15, 6413 EA Heerlen 

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Training Facility X aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Training Facility X zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de thuisclub is gevestigd. 

Versie per 1 november 2021